TR EN

Yenilikçi  yaklaşımlarla kalite anlayışımızın sürekli korumayı ve geliştirmeyi,

Süreçler ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörümüze öncülük etmeyi,

Etkin iletişim ve koordinasyon ile siparişlerin tam zamanında karşılanmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,

Tüm proseslerde ölçülebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Faaliyet süreçlerimize tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin katılımı ile eğitimlerini ve bilinçlendirilmelerini sağlamayı,

Tüm süreçlerle ilgili etkin risk yönetimi yaparak riskleri azaltmayı,

Tüm sosyal sorumluluk gereklerini yerine getirmeyi,

Üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemlerinin sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini sağlamayı,

Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler, hizmetler satın almayı ve yeni ürün tasarımlarında enerji performansını iyileştirmeyi,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel kirliliği önlemeyi ve çevresel etkileri azaltmayı,

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile hammadde, enerji, su vb. gibi doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmayı ve geri kazanımı en üst seviyede tutmayı,

Makine ve ekipmanı tam verimlilikte kullanmayı,

Yönetim Sistemleri gereği yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı,

Çalışanlarımızın, sağlığını korumak amacı ile tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı

Yönetim Sistemlerinin sürekli gözden geçirilerek etkinliğinin iyileştirilmesini sağlamayı,

Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları verimli şekilde yönetmeyi,

Bilgi güvenliğini sağlayabilmek için, amaçları net olarak tanımlanmış kavram ve prensipleri oluşturmayı,

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı,

Bu politika ve uygulamalarının, ilgili taraflara açık, şeffaf, ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmasını sağlamayı,

yaşam şekli olarak benimseyeceğimizi taahhüt ederiz.

 

GENEL MÜDÜR